Evropski register specialistov laboratorijske medicine (EuSpLM)

Leta 1998 je bil na ravni  European Communities Confederation of Clinical Chemistry (EC4), ki deluje pod okriljem European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM), ustanovljen Register evropskih specialistov klinične kemije in laboratorijske medicine - EC4 Register of Specialists in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

 

Vodenje Evropskega registra specialistov laboratorijske medicine (pretekli EC4 Register) je konec leta 2016 prevzelo združenje EFLM, katerega najvažnejša vloga je vzpostavitev skupnega okvira izobraževanja za specialiste laboratorijske medicine v državah EU (Common Training Framework) in ga predstaviti Evropski komisiji z namenom, da se poklic specialista laboratorijske medicine uvrsti v Direktivo o profesionalnih kvalifikacijah (EU Directive 2013/55/EU) in prizna kot reguliran poklic v Evropi.

 

Namen registra je:

 • poenotenje ustrezne strokovne izobrazbe za poklic specialista laboratorijske medicine znotraj EU, ne glede na to, v kateri državi se strokovnjak izobražuje in ne glede na subspecialno področje delovanja;
 • uveljavitev minimalne zahteve za izobraževanje in usposabljanje v laboratorijski medicini znotraj EU;
 • uveljavitev osnovnega orodja za medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij;
 • vzpodbuditev stalnega napredka kakovosti stroke in njenih izvajalcev preko medsebojnega priznavanja poklicnih  kvalifikacij;
 • uvedba naziva »Evropski specialist laboratorijske medicine – EuSpLM«;
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi združenji, diagnostično industrijo in evropskimi komisijami.

Prvi pogoj za pristop k registraciji v EFLM Registru je doseganje standarda ekvivalentnosti izobraževanja v posamezni državi EU. Standard predpisuje najmanj 9 let dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja po programu, ki je usklajen z evropskim programom specializacije.

Naš izobraževalni sistem je za področje specializacije iz medicinske biokemije dosegel ekvivalent standarda že leta 2005.

 

Pogoji za vpis v register:

 • opravljena specializacija iz medicinske biokemije;
 • aktivnost v stroki (zaposlitev za polni delovni čas, v primeru zaposlitve za krajši delovni čas poda mnenje komisija oziroma IO SZKKLM za vsak posamezen primer);
 • nenehen profesionalni razvoj - dokazila o aktivnem sodelovanju v stalnem strokovnem izpopolnjevanju (CPD in/ali v CE, priporoča se 50 ur letno); 
 • ravnanje v skladu s kodeksom;
 • plačilo članarine (10 EUR letno)