Zgodovina SZKKLM

Obstoj in delovanje Slovenskega združenja za klinično kemijo oziroma medicinskih biokemikov v Sloveniji lahko razdelimo na dve obdobji:
   1. obdobje (1961-1994): sekcija medicinskih biokemikov pri takratnem farmacevtskem društvu
   2. obdobje (od 1.1.1995 dalje): samostojno društvo Slovensko združenje za klinično kemijo

 

1. OBDOBJE

Kolegi, ki so v petdesetih letih prejšnjega stoletja delali v medicinski biokemiji, so vse bolj pogrešali povezanost v strokovnem društvu. S tem so želeli doseči boljšo prepoznavnost medicinske biokemije v slovenskem zdravstvu in njeno lažjo strokovno uveljavitev. Leta 1958 so pri Slovenskem kemijskem društvu ustanovili sekcijo za biokemijo in njeni člani so se zelo trudili, da bi vanjo pritegnili tudi medicinske biokemike. Pripravljali so celo predavanja s temami iz medicinske biokemije in kot predavatelje vabili najpomembnejše slovenske medicinske biokemike.
 
Vendar so se naši tedanji kolegi pričeli vse bolj približevati Farmacevtskemu društvu Slovenije in 2. oktobra 1961 pri tem društvu ustanovili sekcijo medicinskih biokemikov. V začetku je sekcija imela 29 članov (farmacevte, kemike, biologe, zdravnike in tehnike). Člani so si prizadevali, da bi poenotili čim več opreme in postopkov za laboratorijsko diagnostiko, ter pospeševali razvoj šolstva za našo stroko.

Z leti je raslo število članov in večala se je njihova poklicna in društvena dejavnost. Vidnejši napredek stroke in razvoj društvenega življenja se kaže v sedemdesetih in osemdesetih letih. Takrat je bilo izpopolnjeno notranje preverjanje kakovosti dela v klinično-kemijskih laboratorijih, vpeljano zunanje preverjanje kakovosti dela, poenoteni analizni postopki, izboljšan in razvejan sistem šolanja, pričelo se je trajno izobraževanje zaposlenih ne glede na stopnjo izobrazbe, delovati je pričel tudi Republiški kolegij kliničnih in biokemijskih laboratorijev.

1978 se je sekcija preimenovala v Združenje medicinskih biokemikov pri Slovenskem farmacevtskem društvu. Kljub temu pa je imelo Združenje v SFD do konca le status sekcije.

 

Predsedniki sekcije medicinskih biokemikov pri Farmacevtskem društvu Slovenije v obdobju od 2. oktobra 1961 – 31. decembra 1994 (FDS od 1972 preimenovano v Slovensko farmacevtsko društvo):

 

Obdobje

Predsednik sekcije

2. oktober 1961 – 17. december 1962

dr. Pavel Dolar, univ. dipl. inž. kem.

17. december 1962 – 15. oktober 1963

Alenka Žakelj, univ. dipl. inž. kem.

15. oktober 1963 – 16. december 1964

Miha Žemva, dr. med.

16. december 1964 – 8. december 1966

Marija Žemva, mag. farm.

8. december 1966 – oktober 1968

prof. dr. Srečko Rainer, dr. med.

oktober 1968 – 8. april 1970

prof. dr. Srečko Rainer, dr. med.

8. april 1970 – 15. februar 1973

Marija Žemva, mag. farm.

15. februar 1973 – 18. september 1975

prof. dr. Ivan Malešič, mag. farm.

18. september 1975 – 5. maj 1977

prof. dr. Ivan Malešič, mag. farm.

5. maj 1977 – 21. november 1979

mag. Mladen Porekar, univ. dipl. biol.

21. november 1979 – 15. oktober 1981

Tereza Šenk, mag. farm.

15. oktober 1981 – 13. september 1983

dr. Ivan Vrhovec, univ. dipl. inž. kem.

13. september 1983 – 13. november 1985

mag. Jana Kralj. mag. farm.

november 1985

 

Vilma Boh, univ. dipl. inž. kem.

(funkcije zaradi bolezni ni mogla prevzeti)

marec 1986 – 9. junij 1988

Branko Miholič, mag. farm.

9. junij 1988 – 22. februar 1990

dr. Cvetka Krk, mag. farm.

22. februar 1990 – 18. april 1991

dr. Cvetka Krk, mag. farm.

18. april 1991 – 17. junij 1993

Jasna-Modrica Kobe, mag. farm.

17. junij 1993 – 12. december 1996*

dr. Matilda Korman-Frangeš, univ. dipl. biol.

*od 1. januarja 1995 že samostojno društvo SZKK

 

Poudariti je treba pionirsko delo prvih štirih specialistov medicinske biokemije v Sloveniji: dr. Pavla Dolarja, zakoncev magistre Marije in doktorja Miha Žemva ter prof. dr. Nika Jesenovca. V stroki so pustili trajne sledi.

Dr. Pavel Dolar (1915-1995) je leta 1952 pričel voditi laboratorij na Interni kliniki v Ljubljani. S svojimi sodelavci je zgradil trdne strokovne in organizacijske temelje Laboratorijski službi Kliničnih bolnišnic, kasneje Kliničnega centra. Iz nje se je razvil današnji Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo, Kliničnega centra v Ljubljani. Vzgojil je mnogo laboratorijskih delavcev z visoko, višjo in srednjo izobrazbo ter delal znanstveno-raziskovalno.  

 

Dolar_Pavle

Slika: Dr. Pavel Dolar s kolegicami na 7. kongresu IFCC v Ženevi leta 1969
Od leve proti desni si sledijo: soproga dr. Dolarja; Vida Kovačič, mag. farm. (SB Celje); dr. Dolar, univ. dipl. inž. kem. (Interna klinika Kliničnih bolnic Ljubljana; dr. Cvetka Krk, mag. farm. (SB Celje); dr. Slava Šebek, univ. dipl. inž. kem. (Onkološki inštitut Ljubljana)

 

Marija Žemva (1921-1999), mag. farm., vodja laboratorija na Infekcijski kliniki v Ljubljani in Miha Žemva (1912-2005), dr. med., vodja laboratorija v vojaški bolnišnici in hematološega laboratorija na Pediatrični kliniki v Ljubljani, sta 1953-1957 napisala prvi učbenik v slovenščini z naslovom Biokemične preiskave v medicini s tolmačenjem rezultatov.

 Zemva Miha

Slika: Dr. Miha Žemva (prvi z leve) in mag. Marija Žemva (v sredini) s svojimi sodelavkami na Infekcijski kliniki v Ljubljani.

 

Prof. dr. Niko Jesenovec (1928 -1993) je po plodnih letih v Splošni bolnišnici Maribor konec leta 1976 prišel v Klinični center v Ljubljani. Z napredno vizijo o razvoju stroke je nato do 1990 pogumno usmerjal, poglabljal in posodabljal klinično biokemijo v Sloveniji in v takratni Jugoslaviji. Delal je neutrudno. Kot osnovo za znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo je leta 1986 ustanovil Katedro za klinično biokemijo na Farmacevtski fakulteti v Ljubljani. Uredil je knjižno izdajo Izabrani postupci analiza u kliničko biokemijskim laboratorijima I in II; postopki so izšli v dveh delih 1988 in 1990.

 Jesenovec Niko

Slika: Prof. dr. Niko Jesenovec v času svojega službovanja v Mariboru.

 

2. OBDOBJE

Ustanovni občni zbor samostojnega društva z imenom Slovensko združenje za klinično kemijo (SZKK) je bil 14.4.1994 v Ljubljani. S tem je Združenje medicinskih biokemikov prenehalo biti sestavni del Slovenskega farmacevtskega društva; novo društvo pa je v vsebinskem smislu nasledilo 33-letno društveno delovanje medicinskih biokemikov v Sloveniji. SZKK uradno deluje kot samostojno društvo od 1.1.1995. 30.11.2001 smo medicinski in klinični biokemiki in kemiki praznovali 40. let organiziranega delovanja.

 torta 2001

Slika: Torta za 40. rojstni dan SZKK (Ljubljana, november 2001).

Ob osamosvojitvi društva mu je predsedovala dr. Matilda Korman-Frangeš, univ. dipl. biol.

 

PREDSEDNIKI SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA ZA KLINIČNO KEMIJO

Mandat

Predsednik

12. december 1996 – 17. december 1998

asist.mag. Maksimiljan Gorenjak, mag.farm., spec.med.biokem.

17. december 1998 – 30. november 2001

asist.mag. Maksimiljan Gorenjak, mag.farm., spec.med.biokem.

30. november 2001 – 13. december 2004

doc.dr. Pika Meško Brguljan, univ.dipl.kem., spec.med.biokem.

13. december 2004 – 5. december 2007

doc.dr. Pika Meško Brguljan, univ.dipl.kem., spec.med.biokem.

5. december 2007 – 10. marec 2011

mag. Barbara Možina, mag.farm., spec.med.biokem.

10. marec 2011 – 13. marec 2014

asist.mag. Evgenija Homšak, mag.farm., spec.med.biokem.

13. marec 2014 – 8. marec 2017

asist.mag. Evgenija Homšak, mag.farm., spec.med.biokem.

8. marec 2017 - 26. januar 2021

znan.sod.dr. Blaž Krhin, univ.dipl.kem., spec.med.biokem.

od 26. januarja 2021 dalje

 mag. Lidija Gobec, mag. farm., spec. med. biokem.

 

SZKK se je uradno povezalo z nekaterimi strokovnimi društvi v tujini v zveze ali združenja:
a) od 1.1.1994 je SZKK član mednarodne zveze International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC);
b) sredi devetdesetih let je bil SZKK sprejet v Forum evropskih društev za klinično kemijo (FESCC-IFCC Europe);
c) z društvi za klinično kemijo in laboratorijsko medicino iz dežel skupine Alpe Adria delovno sodeluje od njenih začetkov v letu 1990.

Leta 1997 je SZKK prvič gostil mednarodni kongres klinične kemije in laboratorijske medicine dežel Alpe Adria na Bledu.
Leta 2000 je SZKK organiziral 1. kongres klinične kemije v Portorožu pod pokroviteljstvom predsednika republike Slovenije.
Istega leta je SZKK organiziral tudi 1. slovenski kongres tehnikov laboratorijske medicine v Čateških toplicah.

 Portoroz 2000

Slika: Obisk predsednika Republike Slovenije (g. Milana Kučana) na 1. Slovenskem kongresu klinične kemije (v Portorožu, oktober 2000). Od leve proti desni si sledijo: Barbara Možina, Joško Osredkar, Janja Marc, Borut Božič, Pika Meško Brguljan, Saša Bratož, Milan Kučan, Marija Prezelj.

 

Januarja 2002 je v Ljubljani potekal pod okriljem FESCC-a 1. mednarodni seminar o kakovosti in akreditaciji medicinskih laboratorijev v Sloveniji in Evropski uniji.

V letu 2014 se je zaradi procesa harmonizacije poklica in njegove prepoznavnosti na evropskem nivoju ime združenja spremenilo v Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino.