Kako se včlaniti v SZKKLM

Vpis novih članov

 1. Kdo lahko postane član SZKKLM
  Redni član lahko postane vsak, ki dela na področju klinične kemije in laboratorijske medicine. Imeti mora srednjo, višjo, visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo. Lahko je tudi študent ustrezne biomedicinske študijske smeri ali upokojenec, ki je delal na področju klinične kemije, klinične biokemije oz. laboratorijske medicine.
 2. Obveznosti pred včlanitvijo
  Vsak član se mora pred sprejemom seznaniti s Statutom društva ter Kodeksom deontologije v laboratorijski medicini in se držati načel zapisanih v teh dokumentih.
 3. Sprejem člana v SZKKLM
  Kandidat izpolni elektronsko pristopno izjavo in jo nato podpisano pošlje na naslov združenja.
 4. Pričetek članstva
  Članstvo prične veljati z dnem, ko je vplačana članarina.
 5. Članarina
  Članarina se plačuje enkrat letno in znaša:
  40 evrov za člane z univerzitetno izobrazbo;
  25 evrov za člane z višjo, visoko strokovno ali srednjo izobrazbo;
  brezplačno za študente in upokojene člane.
 6. Prenehanje članstva
  Članstvo se preneha s prostovoljnim izstopom, črtanjem ali izključitvijo.
  Prostovoljni izstop: član lahko iz društva izstopi prostovoljno in sicer s pisno izjavo, ki jo pošlje na naslov združenja.
  Črtanje: član se črta iz društva, če v zadnjem letu ni plačal članarine kljub pismenemu opozorilu; pri ponovni včlanitvi član plača stroške ponovne vpisnine v višini enoletne članarine (sklep IO SZKKLM z dne 14.2.2013).
  Izključitev: častno razsodišče lahko izključi člana, proti kateremu je bil sprožen disciplinski postopek.